how to select oil mist3

การเลือกเครื่อง Oil mist Collector

 

สิ่งที่มีผลต่อการเลือกเครื่อง  Oil mist Collector นั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน เนื่องจากว่าสภาพในโรงงานนั้นมีตัวแปรมากมาย ซึ่งต้องนำมาคำนวณ ได้แก่

1.ลักษณะงานของเครื่องจักร ที่จะติดกับ oil mist collector

เครื่องจักรแต่ละประเภทนั้นก็จะก่อให้เกิดสภาพมลภาวะที่ต่างกันไป

เช่น เครื่อง  เครื่อง  Lathe จะก่อให้เกิดไอน้ำมัน ที่มีขนาดใหญ่ (mist)  ในขณะที่เครื่อง Grinding  จะทำให้เกิดละอองไอน้ำมันขนาดเล็ก ( fine mist)  และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (dust) ของ Material

2 Material ที่ใช้ในการทำงาน  

Material ในการทำงานนั้นก็จะส่งผลเช่นกันเพราะว่า เหล็กหล่อ นั้น ก็จะทำให้ ฝุ่นละอองที่ออกมามีความเหนียว แต่ถ้า หากเป็นเหล็กธรรมดา ก็จะทำให้เกิดฝุ่นเบาที่จะลอยตัวฟุ้งในอากาศ

ดังนั้นการเลือกระบบการทำงานของเครื่อง Oil Mist collector จึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับ Material

3 ประเภทของน้ำหล่อเย็นที่ใช้

  • ประเภท น้ำ (water-based coolant) จะทำให้เกิดสภาวะ ที่เป็นไอละอองน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 5 PPM ขึ้นไป 
  • ประเภทละอองน้ำมัน (oil-based coolant) จะทำให้เกิดสภาวะของควัน และไอละอองน้ำมัน ขนาดเล็ก

4.ขนาดของเครื่องจักร

เครื่อง oil mist Collector นั้น จะต้องมีแรงดูดให้พอกับปริมาตรอากาศในห้องของเครื่องจักร

5. ลักษณะของเครื่องกับประเภทของ Oil mist collector

หากเป็นเครื่องที่มีลักษณะเปิดจะทำให้มลภาวะที่เกิดจาก Process การทำงานของเครื่องจักร สามารถกระจายตัวไปยังพื้นที่รอบๆได้ ดังนั้น แรงดูดของเครื่อง Oil mist collector จะต้องมีกำลังมากกว่าเครื่องที่มีลักษณะปิด

 

นอกจากการเลือกไซส์ Oil Mist Collector จะทำให้ไม่สามารถ ดูดไอละอองน้ำมันได้หมดแล้ว  ข้อควรระวังในการเลือกเครื่อง Oil Mist Collector อีกอย่างคือ Oil Mist Collector บางประเภท อาจไม่เหมาะสมกับ Process งานบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oil Mist Collector ประเภท ที่ใช้กระแสไฟฟ้า ในการกำจัดมลภาวะ  ( Electrostatic Oil Mist Collector)  จะไม่เหมาะกับงานประเภทที่ใช้ น้ำ (water-based coolant) เป็นตัวหล่อเย็น เพราะจะทำให้เกิดการช๊อตของแผงวงจรได้

 

ดังนั้นลูกค้าจึงควรให้ผู้ที่มีความเชียวชาญในการเลือกเครื่อง Oil Mist Collector ทำการแนะนำเพื่อให้ได้เครื่องที่เหมาะสมที่สุด โดยที่ไม่ต้องกลัวว่า ซื้อมาแล้วจะใช้ไม่ได้